Новости

alt

Управен одбор

Членовите на Управниот одбор ги именува основачот со Одлука за избор на органите и податоци за членови на органите. Управниот одбор брои најмалку 3 членови, и нивниот мандат трае 4 години со право на повторно именување. Управниот одбор од своите редови избира претседател чиј мандат трае 4 години. Претседателот го свикува Управниот одбор најмалку два пати годишно.

повеќе >>
alt

Директор

Директорот се назначува, отповикува и заменува врз основа на Одлука од основачот. Одлуката за именување на директор на Фондацијата стапува во сила со денот на упис во надлежниот регистар. Мандатот на директорот е четири години со право на повторни избори Директорот ја претставува и ја застапува Фондацијата во односите со трети лица,потпишувајки се под називот на Фондацијата и дејствува во сите околности во името на Фондацијата.

повеќе >>